Ban Điều Hành Viện

Chức năng chính của Viện Nghiên Cứu Du Lịch Xã Hội là gì?