Ban Điều Hành Viện

Cơ cấu tổ chức của Viện:

 • Hội đồng Khoa học Viện;
 • Ban điều hành Viện: Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kế toán trưởng;
 • Phòng đào tạo;
 • Phòng hợp tác doanh nghiệp;
 • Phòng nghiên cứu khoa học.

Hội đồng khoa học Viện:

 • Chủ tịch hội đồng: Ts. Nguyễn Văn Hoàng;
 • Phó chủ tịch hội đồng: Ths. Nguyễn Thị Thúy Phượng;
 • Hội đồng Khoa học Viện bao gồm những nhà khoa học có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực Viện triển khai hoạt động KH&CN;
 • Hội đồng Khoa học Viện là bộ phận tư vấn các mục tiêu, nội dung nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực đăng ký, hỗ trợ Viện thực hiện các đề tài, dự án tạo ra các sản phẩm nghiên cứu có tính khả thi.

Viện trưởng:

 • Quyền viện trưởng: Ông Nguyễn Trần Hoàng Phương;
 • Viện trưởng do Giám đốc Viện bổ nhiệm, miễn nhiệm;
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành Viện; Ký kết các hợp đồng nghiên cứu khoa học, dịch vụ KH&CN; Ký các hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật lao động;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý (trừ chức danh Phó Viện trưởng, Kế toán trưởng) của Viện;
 • Chịu trách nhiệm nội dung báo cáo hoạt động KH&CN của Viện theo yêu cầu của Công ty.

Phó Viện trưởng:

 • Phó viện trưởng thường trực: Bà Nguyễn Thị Thúy Phượng;
 • Phó viện trưởng: Ông Đặng Bữu Kiếm;
 • Phó viện trưởng: Ông Trần Thanh Thắng;
 • Phó Viện trưởng do Giám đốc Viện bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng;
 • Phó Viện trưởng là người hỗ trợ công việc cho Viện, thực hiện các công việc do Viện trưởng phân công hoặc ủy quyền;

Kế toán trưởng:

 • Bà: Bùi Hồng Tâm;
 • Kế toán trưởng do Giám đốc Viện bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trên cơ sở đề xuất của Viện trưởng;
 • Chịu trách nhiệm lập sổ sách kế toán theo quy định; Quản lý thu – chi của Viện theo đúng quy định của pháp luật;
 • Thực hiện công tác báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Phòng đào tạo:

 • Trưởng phòng đào tạo: Ông Hồ Hữu Huỳnh;
 • Chức năng: Quản lý, tổ chức, triển khai các công tác đào tạo bao gồm các kế hoạch, chương trình đào tạo theo quy định;
 • Phối hợp với các phòng ban khác biên soạn những chương trình đào tạo đúng chuẩn dành cho các doanh nghiệp và các cá nhân tham gia trong hoạt động Du lịch.

Phòng hợp tác doanh nghiệp:

 • Trưởng phòng hợp tác doanh nghiệp: Bà Nguyễn Thùy Dung;
 • Chức năng của phòng: Kết nối, tạo dựng, duy trì các mối quan hệ với các doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch, quản lý, định hướng phát triển công tác quan hệ với các tổ chức, đơn vị liên quan;
 • Phối hợp với các phòng ban khác để tổ chức các buổi hội thảo nhằm tăng cường gắn kết với các đối tác trong lĩnh vực Du lịch.

Phòng nghiên cứu khoa học:

 • Trưởng phòng nghiên cứu khoa học: Ông Trương Trung Hiếu;
 • Phòng nghiên cứu khoa học có chức năng tham mưu và chịu trách nhiệm trước toàn bộ các hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện;
 • Lập kế hoạch nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu trong Viện;
 • Tổ chức, quản lý các nhiệm vụ KH&CN các cấp;
 • Liên kết chặt chẽ với các phòng ban khác để tổ chức, đánh giá các sáng kiến khoa học.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Viện:

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *