Hội Đồng Khoa Học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Hội đồng khoa học của Viện là tổ chức tư vấn, tham mưu trong việc tổ chức công tác nghiên cứu khoa học và đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học trong Viện. Hội đồng có nhiệm vụ thảo luận về:

  1. Dự thảo Kế hoạch nghiên cứu khoa học dài hạn (3-5 năm) và hàng năm của Viện, bao gồm cả vấn đề hợp tác nghiên cứu với các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước;
  2. Tư vấn, góp ý về việc tham gia và nghiên cứu đề tài khoa học;
  3. Xem xét và tư vấn việc phê duyệt đề cương nghiên cứu các chương trình, đề tài của Viện;
  4. Đánh giá chất lượng về mặt khoa học của các công trình, đề án, các đề tài nghiên cứu của Viện;
  5. Đề nghị khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc thuộc phạm vi quyền hạn của Viện.
  6. Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC – NHIỆM KỲ 2021-2025:

Chủ tịch Hội đồng: TS. Nguyễn Văn Hoàng

Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Trương Bữu Kiếm – Phó Viện Trưởng

Các thành viên Hội đồng:

  1. ThS. Trương Trung Hiếu
  2. ThS. Nguyễn Thị Thuý Phượng – Phó Viện Trưởng

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *