Chức năng - Nhiệm vụ

Lĩnh vực đăng ký hoạt động của Viện:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và triển khai thực nghiệm trong lĩnh vực: Kinh doanh và quản trị kinh doanh; Quan hệ sản xuất kinh doanh; Địa lý kinh tế và văn hóa; Du lịch và xã hội.

- Dịch vụ khoa học và công nghệ: Tư vấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu; tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, bồi dưỡng cho các tổ chức cá nhân theo lĩnh vực đăng ký.

- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký phù hợp Luật định.

Chức năng và nhiệm vụ:

- Nghiên cứu khoa học về: Kinh doanh và quản trị kinh doanh; Quan hệ sản xuất kinh doanh; Địa lý kinh tế và văn hóa; Du lịch và xã hội;

- Tư vấn trong lĩnh vực đã đăng ký hoạt động KHCN về kinh tế, kinh doanh, du lịch và xã hội;

- Chuyển giao kết quả nghiên cứu; Tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước, quốc tế đối với lĩnh vực đăng ký;

- Thực hiện các khoá bồi dưỡng chuyên môn nhằm hỗ trợ việc nâng cao kiến thức chuyên môn; cập nhật các thông tin khoa học và công nghệ mới nhất cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu;

- Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký;

- Thực hiện báo cáo hoạt động KH&CN theo quy định hàng năm về Sở KH&CN.

Quyền hạn:

- Tự tổ chức bộ máy, sử dụng nhân  lực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện;

- Tự chủ xây dựng kế hoạch hoạt động; Tự chủ về tài chính;

- Tự chủ quyết định giá cả các sản phẩm nghiên cứu, dịch vụ khoa học theo thỏa thuận qua Hợp đồng;

- Chủ động trong ký kết các hợp đồng, các thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ pháp luật;

- Chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học có nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước tuân thủ theo Luật sở hữu trí tuệ và quy định của pháp luật;

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Công bố bởi VIỆN NGHIÊN CỨU DU LỊCH XÃ HỘI