Tài liệu

Tài liệu tham luận: Liên kết vùng trong phát triển du lịch ở Tây Nguyên

Tây Nguyên là vùng đất giàu tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch, tuy nhiên, các hoạt động du lịch ở đây vẫn mang tính chất đơn lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết trong phạm vi nội vùng và liên vùng.