Văn bản - Chính sách

Nguồn nhân lực du lịch, định hướng và giải pháp

Tham luận đề cập tới đặc điểm của đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại Việt Nam trong thời gian qua, đánh giá những vấn đề còn tồn tại trong đào tạo nguồn nhân lực du lịch nói chung, đồng thời trên cơ sở khái quát về yêu cầu của nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao đề xuất một số định hướng và các giải pháp cơ bản nhằm tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao trong bối cảnh hiện nay.