Chức năng của các buổi Hội nghị, Hội thảo

Các buổi hội nghị, hội thảo của Viện được tổ chức với mục đích trao đổi, học hỏi những kiến thức, kinh nghiệm giữa các đơn vị tổ chức hoạt động Du lịch.
e7ba154292027b5c2213-1669437177.jpg
 

Đối với Hội nghị: Viện thường tổ chức các cuộc họp nhằm bàn bạc công việc cụ thể về tình hình hoạt động đã qua. Từ đó rút ra kinh nghiệm và bàn bạc phương hướng cho những kế hoạch trong thời gian tới. Các buổi họp diễn ra đều có sự tham gia của các phòng, ban nhằm đảm bảo chất lượng về việc nắm bắt các hoạt động cũng như quy trình làm việc trong Viện.

Đối với Hội thảo: Bên cạnh đó, Viện cũng tổ chức những buổi hội thảo để thảo luận, trao đổi về các vấn đề có tính ứng dụng liên quan tới ngành dịch vụ. Mục đích của các buổi hội thảo này nhằm làm sáng tỏ các cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của vấn đề, từ đó đề xuất và kiến nghị các ý tưởng cho buổi hội thảo.

Để tổ chức được một buổi hội nghị hay hội thảo đều không phải là chuyện dễ dàng, đòi hỏi các phòng ban trong Viện phải có sự phối hợp chặt chẽ từ việc lên ý tưởng, kế hoạch và quy trình triển khai. Bởi vậy nguồn nhân lực của Viện luôn học hỏi, tìm kiếm, nghiên cứu ra các vấn đề có tính xu hướng, thiết yếu phù hợp với chu trình phát triển không ngừng của ngành dịch vụ Du lịch.

NGUYỄN NAM